TREBALLANT PER UN TURISME SOSTENIBLE
Des de l’any 2010 l’associació Turisme Montseny ha estat participant en la Carta Europea de Turisme Sostenible al Montseny, un reconeixement d’abast europeu que ens avala com a destinació turística on treballem per minimitzar els impactes negatius del turisme en el nostre entorn i potenciar els avantatges d’aquesta activitat per a les empreses locals.

I el  juny de 2012 l’associació va signar la seva adhesió als  principis de la Carta de Turisme Sostenible del Montseny.

 Què és la Carta Europea de Turisme Sostenible?
La Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) és un reconeixement que atorga la Federació EUROPARC i que acredita que un territori entorn d’un espai protegit disposa d’una estratègia turística sostenible elaborada amb consens amb els agents del territori.

La CETS és definida per la mateixa Federació Europarc com “una eina de gestió que permet als espais protegits desenvolupar el turisme de manera sostenible”.

Es tracta, doncs, d’una metodologia de treball, d’implantació voluntària, que condueix a definir i implantar una estratègia local a favor del turisme sostenible i que és reconeguda per la mateixa Federació a manera de certificació o segell de sostenibilitat turística.

Des de l’any 2011 el Parc Natural del Montseny, els municipis del seu entorn immediat i les diferents associacions, treballem sota el paraigua de la CETS, donant compliment als requeriments de sostenibilitat turística en un parc natural que determina la Federació Europarc.

Principis de la Carta
Els següents principis han de regir com es desenvolupa i gestiona el turisme en àrees protegides:
1.Donar prioritat a la protecció
Una prioritat fonamental per al desenvolupament i gestió del turisme sostenible ha de ser la protecció del patrimoni natural i cultural de la zona i per millorar el coneixement, la comprensió i apreciació de la mateixa.
2.Contribuir al desenvolupament sostenible
El turisme sostenible ha de seguir els principis del desenvolupament sostenible, que significa abordar tots els aspectes del seu impacte ambiental, social i econòmic, a curt i llarg termini.
3.La participació de tots els interessats
Tots els implicats en el  turisme sostenible han de poder participar en la presa de decisions sobre el seu desenvolupament i gestió, i l’associació de treball.
4.Planificació de turisme sostenible amb eficàcia
El desenvolupament i la gestió del Turisme Sostenible han de guiar-se per un pla ben elaborat que estableixi els objectius i les accions acordades.
5.Buscant la millora contínua
El desenvolupament i la gestió del turisme han d’oferir una millora contínua en els impactes ambientals sostenibles, la satisfacció del visitant, el rendiment econòmic, la prosperitat local i la qualitat de vida, la qual cosa requereixen de seguiment i de notificació dels avenços i resultats, de manera regular.

Per a més informació, clica aquí